Single Blog Title

This is a single blog caption
08 marzec 2022

Kultura Cyfrowa. Z papieru na ekrany – wstęp do digitalizacji.

prow. Tomasz Gruszkowski, Grzegorz Koseła

koszt: 30 zł*
zapisy: app.evenea.pl/event/kulturacyfrowaikm/
ilość miejsc ograniczona.

*Cena zawiera:
– udział w 6 godzinnym warsztacie w kameralnej grupie,
– dostęp do materiałów poszkoleniowych w formie prezentacji z bibliografią,
– możliwość konsultacji eksperckich z prowadzącymi z zakresu digitalizacji kolekcji muzealnej, bibliotecznej.
– zaświadczenie udziału w szkoleniu wystawione przez Instytut Kultury Miejskiej jako instytucję szkoleniową wpisaną do RIS pod nr 2.22/00146/2021

Na przykładzie różnego rodzaju materiałów (książki, czasopisma, fotografie, obraz olejny) zapoznamy osoby (absolutnie początkujące i na poziomie podstawowym) z celami projektów digitalizacyjnych, z zasadami działania i sposobami na zachowanie zdrowia psychicznego po rozliczeniu się z obietnic.
Przejdziemy przez całą trasę od pomysłu na scyfryzowanie naszych skarbów do skanów umieszczonych w bezpiecznym miejscu (chociaż: co znaczy bezpieczne?). Nie da się uniknąć żargonu, ale dzięki pokazywaniu kolejnych kroków uczestnicy powinni wyjść mądrzejsi niż weszli… albo przynajmniej osłuchani z żargonem.
Droga: pierwsza decyzja, wybór obiektów, opisanie obiektów, ocena stanu obiektów, ostateczna decyzja, skaner albo aparat, połączenie opisu z obiektami, archiwizacja, prezentacja, satysfakcja.

Tomasz Gruszkowski i Grzegorz Koseła, prowadzący zajęcia, pracują w Bibliotece Narodowej, gdzie w Zakładzie Zbiorów Cyfrowych odpowiadają za jakość digitalizacji, a skutki ich (oraz 100 innych osób) pracy można zobaczyć na stronach polona.placademica.edu.pl Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych wspomaga beneficjentów programów digitalizacyjnych MKiDN i MEiN.

“Z papieru na ekrany – wstęp do digitalizacji.” rozpoczyna cykl comiesięcznych szkoleń pn “Kultura cyfrowa”.
W ciągu roku podejmiemy takie tematy jak: prawo autorskie, zarządzanie projektem cyfrowym, projektowanie narzędzi cyfrowych, strategia cyfrowa organizacji czy opracowywanie wniosków na działania związane z kulturą cyfrową.

Cykl szkoleniowy „Kultura cyfrowa” skierowany jest do kadr kultury związanych z instytucjami i organizacjami typu GLAM (galleries, libraries, archives, museums) a konkretnie z prowadzonymi w nich działaniami online.
Chcemy realnie wesprzeć kuratorów kolekcji cyfrowych – osoby zajmujące się kolekcjami online, zbiorami cyfrowymi, strategiami cyfrowymi swoich organizacji i ich wizerunkiem w sieci. Zależy nam na profesjonalizacji sektora kultury, tak aby mógł on nawiązać współpracę z branżą technologiczną i kreatywną w zakresie tworzenia nowych narzędzi cyfrowych.

Photo by Adam Winger on Unsplash

REGULAMIN:
1. Organizatorem szkolenia jest Instytut Kultury Miejskiej (instytucja szkoleniowa wpisana do RIS pod nr 2.22/00146/2021).
2. Szkolenie odbędzie się w dn 25. marca 2022 w g. 10-16.
3. Szkolenie odbędzie się w formule online.
4. Udział w szkolenie jest płatny i wynosi 30 zł (z vat). Cena zawiera: udział w 6 godzinnym warsztacie, dostęp do materiałów poszkoleniowych w formie prezentacji z bibliografią, możliwość konsultacji z zakresu digitalizacji kolekcji muzealnej, bibliotecznej, zaświadczenie udziału w szkoleniu wystawione przez Instytut Kultury Miejskiej jako instytucję szkoleniową wpisaną do RIS pod nr 2.22/00146/2021
5. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona i wynosi 20 os.
6. Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie poprzez system evenea i trwają od 4. marca do wyczerpania miejsc.
7. Bezpłatna rezygnacja oraz zwrot za zakupiony bilet jest możliwa do dn. 21. marca 2022 roku.
8. Szkolenie nie będzie nagrywane ani transmitowane online. Zapisani uczestnicy otrzymają dostęp do platformy online.
9. Akceptacja niniejszego regulaminu jest niezbędna do udziału w szkoleniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej oraz dotyczących pomiaru temperatury ciała jest Instytut Kultury Miejskiej
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych z ramienia IKM: iodo@ikm.gda.pl.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemiologicznego. 4.
4. Administrator przetwarzaja dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 14 dni, po tym okresie podlegają zniszczeniu.
6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem Organizatora Wydarzenia, czyli Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.
7. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych Pani/Pana dane osobowe ww. zostaną udostępnione GIS oraz właściwym ze względu na miejsce zamieszkania stacjom sanitarno-epidemiologicznym.
8. Pani/Pana dane nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. W granicach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pozyskanie ww. danych osobowych, wynika z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Zbieranie ich jest niezbędne dla ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wystąpienia sytuacji, że osoba zakażona, pomimo stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń, brała udział w danym wydarzeniu artystycznym.