Single Blog Title

This is a single blog caption
15 grudzień 2021

PANkreator PRO _ warsztaty UX

Wspólnie z PAN Biblioteką Gdańską, Biblioteką Politechniki Gdańskiej oraz HackerSpace Trójmiasto chcemy nie tylko zreanimować bota PANkreator, ale dodać mu nowe funkcjonalności – przygotować jego wersję PRO.
pankreator

Złożyliśmy wspólnie wniosek o dofinansowanie prac nad rozwojem istniejącego już bota do MKDNiS w ramach programu Rozwoju Sektorów Kreatywnych.
Zależy nam, aby bot stał się pomocnym i intuicyjnym narzędziem dla użytkowników bibliotek cyfrowych. Planujemy, że stanie się asystentem zarówno bibliotekarzy jak i czytelników. Będzie przygotowywał profesjonalne kwerendy biblioteczne.
Dodatkowo będzie publikował codzienne posty … równo sprzed stu lat opierając się na zdigitalizowanej prasie codziennej. Prace nad botem oprzemy o zbiory gdańskich bibliotek, ale fakt że Pomorska Biblioteka Cyfrowa oparta jest o system tożsamy z pozostałymi polskimi bibliotekami, wypracowane przez nas rozwiązanie będzie łatwe do zimplementowania w całej sieci.

🅳🅾🅱🆁🆈 ​ 🅿🅾🅲🆉🅰̨🆃🅴🅺

Całość rozpoczniemy od rozpoznania konkretnych potrzeb potencjalnych użytkowników bota. Tym samym zaprosimy was na warsztaty UX, które poprowadzi dr Natalia Brylowska.

Kiedy: 27. stycznia 2022 g. 15-17
Gdzie: Instytut Kultury Miejskiej (stacjonarnie)
liczba miejsc ograniczona – zapisz się!

Co będziemy robić?
Wspólnie spotkamy się i zaprojektujemy BOTa Bibliotecznego, który będzie pomagał użytkownikom bibliotek w kwerendach.  

W trakcie warsztatów wykorzystamy metody badania i projektowania w duchu User Experience. Będziemy myśleć o potrzebach przyszłych użytkowników, badać ich doświadczenie i projektować rozwiązania, które spełnią ich oczekiwania.

Z kim się spotkamy: 
Zapraszamy osoby, którym przydałaby się pomoc w kwerendach: studentów, naukowców, dziennikarz i pasjonatów, projektantów.  

W spotkaniu wezmą udział osoby pracujące w bibliotekach i archiwach, które podzielą się swoją wiedzą na temat wyszukiwania zbiorów.  

Jeśli chcecie mieć wpływ na powstanie użytecznego bibliotecznego narzędzia i poznać tajniki projektowania rozwiązań informatycznych, dołączcie do nas! – zapisy. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej oraz dotyczących pomiaru temperatury ciała jest Instytut Kultury Miejskiej
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych z ramienia IKM: iodo@ikm.gda.pl.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemiologicznego. 4.
 4. Administrator przetwarzają dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 14 dni, po tym okresie podlegają zniszczeniu. 
 6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem Organizatora Wydarzenia, czyli Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.
 7. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych Pani/Pana dane osobowe ww. zostaną udostępnione GIS oraz właściwym ze względu na miejsce zamieszkania stacjom sanitarno-epidemiologicznym.
 8. Pani/Pana dane nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. W granicach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 11. Pozyskanie ww. danych osobowych, wynika z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Zbieranie ich jest niezbędne dla ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wystąpienia sytuacji, że osoba zakażona, pomimo stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń, brała udział w danym wydarzeniu artystycznym. 

 

via GIPHY