Single Blog Title

This is a single blog caption
06 październik 2017

koLEKCJE po godzinach – FOTOGRAFIA

Długie jesienne i zimowe wieczory przed nami. Idealne na oglądanie rodzinnych albumów i fotografii. Wiele z nas posiada prawdziwe domowe archiwa, które dokumentują prawdziwe historie – nasze historie.

Pomyślenie o tych zbiorach jako o dokumentach, ważnych świadectwach przeszłości – nie tylko naszej ale naszych znajomych, czasów w jakich przyszło żyć – naszym dziadkom, rodzicom, nam – uświadomienie sobie, że te fotografie będą dla naszych dzieci prawdziwymi skarbami – to wielka rzecz.

Pomyślenie o naszych zbiorach jako o wartościowych kolekcjach – otwiera zupełnie nowe możliwości.

Chcielibyśmy dwa jesienne wieczory poświęcić właśnie fotografii.

Najpierw zapraszamy wszystkich domowych archiwistów, posiadaczy rodzinnych albumów ze zdjęciami, osoby kochające fotografię na

WARSZTATY Z ARCHIWIZACJI ZDJĘĆ
Nauczymy się jak zadbać o fotografie, jak je zabezpieczać, jak prawidłowo przechowywać poznając rodzaje papierów, obwolut i opakowań. Dowiemy się jak digitalizować zdjęcia i jak je zapisywać a potem jak przechowywać pliki. Każdy uczestnik może przynieść własne fotografie, żeby na ich przykładzie móc porozmawiać konkretnie.
Warsztaty poprowadzi Maciej Turczyniak z warszawskiej Fundacji Archeologii Fotografii.
Warsztaty odbędą się w dniu 8. listopada 2017 roku; g. 18-20.30 – obowiązują zapisy. ilość miejsc na warsztaty ograniczona.

Po rozbudzeniu apetytów i odkryciu w was pasji do kolekcjonowania – zapraszamy na otwarty

WYKŁAD „FOTOGRAFIA KOLEKCJONERSKA”
Na za­ję­ciach po­roz­ma­wia­my o ryn­ku fo­to­gra­fii i naj­waż­niej­szych do­mach au­kcyj­nych w Polsce i na świe­cie oraz dla­cze­go wła­ści­wie bo­imy się ku­po­wać fo­to­gra­fie?

Poruszymy wiele ważnych wątków m.in.:

– ile moż­na za­ro­bić na ryn­ku fo­to­gra­fii (re­kor­dy au­kcyj­ne na świe­cie)
– co to jest od­bit­ka ko­lek­cjo­ner­ska
– co to jest vin­ta­ge print i dla­cze­go ma ta­ką war­tość
– stan­dar­dów wy­ko­na­nia i opi­su fo­to­gra­fii prze­zna­czo­nych na au­kcje
– ar­ty­stach szcze­gól­nie po­szu­ki­wa­nych przez ko­lek­cjo­ne­rów
– zna­czą­cych ga­le­riach fo­to­gra­fii w Polsce
– tar­gów fo­to­gra­fii ko­lek­cjo­ner­skiej
– do­mów au­kcyj­nych sprze­da­ją­cych fo­to­gra­fię w Polsce
– ak­tu­al­nych ce­nach fo­to­gra­fii w Polsce (za­rów­no mło­dych twór­ców fo­to­gra­fii cy­fro­wej jak i kla­sy­ków fo­to­gra­fii czarno-białej)

Wykład „Fotografia kolekcjonerska”, prow. Katarzyna Gębarowska z bydgoskiej Farbiarni odbędzie się 10. listopada 2017 roku o g. 18.00, wstęp wolny (bez zapisów)

 

Cykl „koLEKCJE po godzinach” to nowa propozycja spotkań, wykładów i warsztatów dla wszystkich tych, którzy kochają starocie, przedmioty vintage, antyki, zbierają fotografie, porcelanę lub figurki kotów.

Dla osób, które są często ekspertami w bardzo wąskich dziedzinach i chciałyby nieco sprofesjonalizować swoje działania lub po prostu spotkać się z innymi osobami, które będą wiedziały o czym jest mowa. Oprócz otwartych wykładów zaproponujemy wam warsztaty, które pomogą zdobyć umiejętności przydatne kolekcjonerom – digitalizacja, fotografia produktowa, tworzenie eksperckiego bloga …z opcją sklepu i wiele wiele innych. Jeśli macie pomysł na warsztat, wykład, który chcielibyście usłyszeć, wziąć w nim udział – dajcie znać!

Śledźcie zatem wydarzenia spod tej nazwy #koLEKCJEpogodzinach

mr-cup-fabien-barral-86074